• นโยบายการดำเนินงานของ  นายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง

                     ข้าพเจ้า นางณัฐณิชาช์  เพิ่มทองอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง

  ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลคำขวาง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 ทศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 123 ดังนี้

   

  นโยบายกลุ่มพัฒนาคำขวาง

             สานงานต่อ  จะดำเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลคำขวางให้กับพี่น้องตำบลคำขวางหมู่ที่ ๑-๑๐  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลคำขวาง และเพื่อพี่น้องจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

             ก่องานใหม่  จะดำเนินการพัฒนาตำบลคำขวาง ให้พี่น้องได้รับประโยชน์สูงสุด  ตั้งแต่สุขภาพพี่น้องประชาชนดี  เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ พัฒนาน้ำไหล ไฟสว่าง ถนนหนทางดี สืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยมีนโยบายและแนวการพัฒนาดังนี้       

   

  ๑. นโยบายด้านการพัฒนาตำบล การบริหารงานและการบริการ

           (๑) พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการบริการงานของเทศบาลให้กับพี่น้องประชาชนตำบลคำขวางให้ได้รับการบริการอย่างสุภาพ รวดเร็ว  ทั่วถึงและเป็นธรรม

           (๒)  ส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาลแบบธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จากพี่น้องประชาชนตำบลคำขวาง ตั้งแต่ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับประโยชน์

           (๓)  ส่งเสริมการบริหารงานยุคใหม่ของเทศบาลเน้นการใช้ไอที ระบบสารสนเทศ การบริการ ONE STOP SERVICE เพื่อรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคำขวางอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

           (๔)  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง จากงบประมาณของเทศบาลและประสานงานของบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลคำขวางสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น

           (๕)  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างจากงบประมาณของเทศบาลและประสานของบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อความสะดวก  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตำบลคำขวาง

           (๖)  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานประปาเทศบาลให้รวดเร็วและขยายเขตประปาให้ครอบคลุมพื้นที่รับบริการ

           (๗)  พัฒนาบึงแค  หมู่ที่ ๒ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายและเป็นปอดให้กับพี่น้องบ้านแคและพี่น้องประชาชนตำบลคำขวาง

           (๘)  พัฒนาโสกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายและเป็นปอดให้กับพี่น้องบ้านคำขวางและพี่น้องประชาชนตำบลคำขวาง

           (๙)   พัฒนา ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและชุมชนให้มีน้ำใช้ตลอดปีไม่ขาดแคลนโดยเฉพาะฤดูแล้ง

           (๑๐)  ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพของพี่น้องประชาชนตำบลคำขวาง สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำขวาง (สปสช.) และอุดหนุนโครงการของอสม.ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อแต่ละหมู่บ้าน

           (๑๑)  ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลคำขวางหลังใหม่เพื่อรองรับการให้บริการ การติดต่อประสานงานสำหรับพี่น้องประชาชนตำบลคำขวางได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

           (๑๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลให้มีความพร้อมในการบริการประชาชน จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันให้มีความพร้อม เช่น รถน้ำรถดับเพลิง การฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.ให้มีความพร้อมและจัดหาชุดปฏิบัติหน้าที่ให้ อปพร.ตามระเบียบเทศบาล

           (๑๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล(บริการรถ๑๖๖๙ของเทศบาล) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการบริการที่สุภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม

           (๑๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และความแตกต่างของเพศทางเลือกให้ได้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

           (๑๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยทางด้านการจราจร ติดตั้งป้ายจราจรในชุมชนให้มีความพร้อมใช้งานและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการติดกล้อง CCTV สำนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำขวาง และจุดเสี่ยงตามแยกในหมู่บ้าน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตำบลคำขวาง

   

   ๒.นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

            (๑)  ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำขวาง  ในด้านการศึกษาเพื่อรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคำขวางรวมทั้งหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาและสร้างคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป

            (๒)  ประสานความร่วมมือโรงเรียนบ้านคำขวาง และโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง  ในการให้บริการด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

            (๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีท้องถิ่นของพี่น้องประชาชนตำบลคำขวาง เช่น งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลคำขวาง งานวันผู้สูงอายุ เป็นต้น

            (๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาของเทศบาล กีฬาระหว่างผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และเยาวชน เป็นต้น 

   

  ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

            (๑)   ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทร์ผักปลอดสารพิษ กลุ่มดอกไม้ ฯลฯ

            (๒)   ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการฝึกอบรมอาชีพและการสร้างอาชีพให้กับชุมชน เช่น อบรมการนวดแผนไทย ฯลฯ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบประมาณหรือฝึกอบรมและสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนตำบลคำขวาง

            (๓)   ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงการปลอดเหล้าในงานบุญ (งานศพ งานกฐิน งานอุปสมบท) อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในการจัดงาน

            (๔)   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีตลาดเทศบาลในพื้นที่บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 3 เพื่อเป็นตลาดค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนตำบลคำขวาง และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   

  ๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            (๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อที่ผลสุขภาพของประชาชน เช่น โครงการป้องกันโรค COVID-๑๙  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดอื่นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำขวาง (สปสช.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            (๒)  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการขยะของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะให้เพียงพอส่งเสริมโครงการการคัดแยกขยะในครัวเรือน และจัดหารถขยะเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนให้เพียงพอไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

            (๓)   ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาสาบริบาลหรือผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ (CG) เพื่อรองรับการให้บริการผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงให้ได้รับการอย่างทั่วถึง ไม่ถูกทอดทิ้ง

            (๔)  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดูแลด้านสุขภาพของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการจากงบประมาณของเทศบาล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำขวาง (สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            (๕)   ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน ดอนปู่ตา ทุกหมู่บ้านและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและหมู่บ้านในตำบลคำขวาง            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้เข้าชม

685374
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
734
121
611594
24793
34765
685374

Your IP: 127.0.0.1
2024-06-16 03:22