"รัฐรู้อะไร ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้น"

เพื่อความโปร่งใส สร้างความมั่นใจ ราชการไทย พร้อมให้ข้อมูล

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : สิทธิการรับรู้ของประชาชน

     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : สิทธิการรับรู้ของประชาชน ตามที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจ อันเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยเพื่อให้ชัดเจนต่อการปฏิบัติ โดยจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้ว จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน

3. เพื่อคุ้มครองการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ

บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : ช่องทางใช้สิทธิของประชาชน

     ตามที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเทศบาลตำบลคำขวางได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคำขวางขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดหาข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชนมีคำขอ เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจ หรือการคลัง เป็นต้น ประชาชนทั่วไปสามารถใช้สิทธิขอดู ขอตรวจดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคำขวาง www.khamkwang.go.th หรือติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงที่ สำนักงานเทศบาลตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้เข้าชม

495957
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
313
1047
3020
430982
4337
18056
495957

Your IP: 18.205.26.39
2023-12-08 13:15