การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อ URL คำอธิบาย
O1  โครงสร้าง หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าหัวข้อเกี่ยวกับหน่วยงาน ชื่อเมนูโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร
O2  ข้อมูลผู้บริหาร หน้าแรก

หน้าแรกเว็บไซต์ ด้านขวามือของเว็บไซต์

หน้าแรกเว็บไซต์เข้าหัวข้อโครงสร้างหน่วยงาน ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร 

หน้าแรกเว็บไซต์ หัวข้อโครงสร้างหน่วยงาน เมนูข้าราชการพนักงาน หัวข้อ ตรวจสอบภายใน 

คณะผู้บริหาร

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล (ตรวจสอบภายใน)

O3  อำนาจหน้าที่ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม พ.ร.บ.
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์  เข้าหัวข้อการบริหารงาน  เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
O5  ข้อมูลการติดต่อ  หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์  จุดที่ 1 อยู่ด้านบน เมนูติดต่อเรา
 ติดต่อเรา จุดที่ 2 อยู่ด้านล่าง เข้าหัวข้อข่าวประกาศ ชื่อเมนู ติดต่อเรา
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูหัวข้อคลังความรู้ ชื่อเมนูกฎระเบียบข้อบังคับ
 กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข้อ URL คำอธิบาย
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์  อยู่ระหว่างกลางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศต่างๆ  
 ข่าวกิจกรรม 2. เมนูกิจกรรม อยู่ระหว่างกลางหน้าเว็บไซต์ใกล้กับเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานได้ดำเนินการและเข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  ข้อ URL คำอธิบาย
O8  Q&A หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์อยู่ในหัวข้อช่องทางประชาชน
กระดานสนทนา 1.เข้าเมนูกระดานสนทนา 
กระดานสนทนา(ศาลาประชาชน) 2.เข้าเมนูกระดานสนทนา - ศาลาประชาชน - ตั้งกระทู้ใหม่
O9  Social Network  หน้าแรก          หน้าแรกเว็บไซต์ 
 Social Network จุดที่ 1 หัวข้อการบริการประชาชน  ชื่อเมนู Social Network
จุดที่่ 2 ไอคอน Facebook อยู่ด้านขวาของเว็บไซต์ ต่อจากไอคอน สำนักงาน ปปช
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หน้าแรก          หน้าแรกเว็บไซต์ 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลคำขวาง พ.ศ. ๒๕๖๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลคำขวาง พ.ศ. ๒๕๖๕
การดำเนินงาน
  ข้อ URL คำอธิบาย
11  แผนการดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี  หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์  หัวข้อการบริหารงาน  ชื่อเมนูแผนดำเนินงานประจำปี -  หัวข้อ แผนการดำเนินงานประจำปี 2566
แผนการดำเนินงานประจำปี2566
12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ หัวข้อผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์  หัวข้อผลการดำเนินงาน  ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
  ข้อ URL คำอธิบาย
14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์/เข้าหัวข้อการบริหารงาน/ชื่อเมนูคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
  ข้อ URL คำอธิบาย
15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์  เข้าหัวข้อการบริหารงาน  ชื่อเมนูมาตรฐานการบริการ - คู่มือ/มาตรฐานการบริการ
คู่มือ/มาตรฐานการบริการ
16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าหัวข้อการบริการ ชื่อเมนูรายงานสถิตการให้บริการ
รายงานสถิติการให้บริการ
17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าหัวข้อการบริการ ชื่อเมนูรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18  E-Service หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์จุดที่ 1แบนเนอร์ E-Service ของหน่วยงานจะอยู่แถบด้านบนซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์
บริการออนไลน์ (E-Service) จุดที่่ 2 เข้าหัวข้อ ช่องทางประชาชน ชื่อเมนู E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ข้อ URL คำอธิบาย
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าหัวข้อการเงินการคลัง ชื่อเมนูแผนการจัดซื้อจ้าง /ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการจัดหาพัสดุ
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    1.หัวข้อการเงินการคลัง ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เมนูราคากลาง  
ราคากลาง               2. หัวข้อการเงินการคลัง ชื่อเมนูราคากลาง
e-gp กรมบัญชีกลาง 3. หน้าแกเว็บไซต์ ชื่อข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทต.คำขวาง
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าหัวข้อการเงินการคลัง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าหัวข้อการเงินการคลัง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อ URL คำอธิบาย
23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์  เข้าหัวข้อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชื่อเมนูนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566
24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าหัวข้อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชื่อเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ชื่อเมนูกหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลือกหลักเกณฑ์ตามหัวเรื่อง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หน้าแรก

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าหัวข้อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชื่อเมนูรายงานผลการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อ URL คำอธิบาย
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อเมนูแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ประกาศแนวทาง/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าหัวข้อช่องทางประชาชน ชื่อเมนูร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนทุจริต
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าหัวข้อการบริการ ชื่อเมนู รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต 
รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อ URL คำอธิบาย
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หน้าแรก

หน้าแรกเว็บไซต์ เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศการรับฟังความเห็นประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำขวางในการจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำขวาง ประจำปีการศึกษา 2566

หน้าแรกเว็บไซต์ เมนู ข่าวกิจกรรม เลือกดูหัวข้อข่าวกิจกรรมการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำขวาง ปีการศึกษา 2566

หน้าแรกเว็บไซต์ เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำขวาง

ประกาศการรับฟังความเห็นประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำขวางในการจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำขวาง ประจำปีการศึกษา 2566

การเปิดโรงเรียผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำขวาง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำขวาง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  ข้อ URL คำอธิบาย
31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน หน้าแรก หน้าแรกของเว็บไซต์ เข้าหัวข้อการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อเมนูเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2566
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร no gift policy
 
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy หน้าแรก  
   
ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบคำขวาง No Gift Policy ปี 2566 หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข่าวกิจกรรม หัวข้อ ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลคำขวาง
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy หน้าแรก  
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย การป้องกันการทุจริต No Gift Plicy รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) หน้าแรกเว็บไซต์ เมนู การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี หัวเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย การป้องกันการทุจริต No Gift Plicy รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  ข้อ URL คำอธิบาย
34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2566
35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อเมนูการดำเนินการเพื่อความเสี่ยงการทุจริต 
 
แผนป้องกันการทุจริต
  ข้อ URL คำอธิบาย
36  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการบริหารงาน ชื่อเมนูแผนป้องกันการทุจริต หัวข้อ  แผนการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลคำขวาง ประจำปี 2566
แผนการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลคำขวาง ประจำปี 2566
37  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อเมนูรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
38  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อเมนูรายงานการป้องกันป้องกันการทุจริต 
รายงานการป้องกันป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  ข้อ URL คำอธิบาย
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ หน้าแรก

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อเมนูมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อ คู่มือประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลคำขวาง พ.ศ.2566

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการบริหารงาน ชื่อเมนูแผนป้องกันการทุจริต หัวข้อ ประมวลจริยธรรมของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

คู่มือประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลคำขวาง พ.ศ.2566

ประมวลจริยธรรมของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

40 การขับเคลื่อนจริยธรรม หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อเมนูมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อ คู่มือประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลคำขวาง พ.ศ.2566
คู่มือประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลคำขวาง พ.ศ.2566
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อเมนูการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี หัวข้อ การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  ข้อ URL คำอธิบาย
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน้าแรก หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อเมนูการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี หัวข้อ ายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน้าแรก

หน้าแรกเว็บไซต์ทางด้านขวามือ QR code แบบตอบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเทศบาลตำบลคำขวาง 

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี หัวเรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบตอบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเทศบาลตำบลคำขวาง

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้เข้าชม

454029
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
410
2230
3439
388633
12586
12124
454029

Your IP: 3.214.184.223
2023-09-26 10:41