ข้อมูลทั่วไป ทต.คำขวาง

ด้านกายภาพ

 

         

ที่ตั้ง 

      เทศบาลตำบลคำขวาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ ห่างจากตัวอำเภอวารินชำราบ ประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 13 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางถึงตัวอำเภอ 20 นาที 

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ    ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม

ทิศใต้       ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ทิศตะวันตก  ติดกับ เทศบาลตำบลแสนสุข

 

เนื้อที่

         เทศบาลตำบลคำขวาง มีเนื้อที่โดยประมาณ 35.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,437.50 ไร่ แยกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 1 บ้านแฮ มีพื้นที่ประมาณ 4.0 ตารางกิโลเมตร (2,500 ไร่) อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 13 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 18 กิโลเมตร จำนวน 189 หลังคาเรือน

2. หมู่ที่ 2 บ้านแค มีพื้นที่ประมาณ 7.7 ตารางกิโลเมตร (4,612.50 ไร่) อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 10 กิโลเมตร จำนวน 218 หลังคาเรือน

3. หมู่ที่ 3 บ้านหนามแท่ง มีพื้นที่ประมาณ 2.0 ตารางกิโลเมตร (1,250 ไร่) อยู่ห่าง จากตัวอำเภอ 9 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 13 กิโลเมตร จำนวน 99 หลังคาเรือน

4. หมู่ที่ 4 บ้านโนนเค็ง มีพื้นที่ประมาณ 7.5 ตารางกิโลเมตร (4,687 ไร่) อยู่ห่าง จากตัวอำเภอ 11 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 15 กิโลเมตร จำนวน 212 หลังคาเรือน

5. หมู่ที่ 5 บ้านคำขวาง มีพื้นที่ประมาณ 5.0 ตารางกิโลเมตร (3,125 ไร่) อยู่ห่างจาก ตัวอำเภอ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 10 กิโลเมตร จำนวน 302 หลังคาเรือน

6. หมู่ที่ 6 บ้านแต้ มีพื้นที่ประมาณ 5.5 ตารางกิโลเมตร (3,437 ไร่) อยู่ห่างจาก ตัวอำเภอ 9 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 13 กิโลเมตร จำนวน 250 หลังคาเรือน

7. หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรพัฒนา มีพื้นที่ประมาณ 1.4 ตารางกิโลเมตร (875 ไร่) อยู่ห่างจาก ตัวอำเภอ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 10 กิโลเมตร จำนวน 115 หลังคาเรือน

8. หมู่ที่ 8 บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 0.5 ตารางกิโลเมตร (312.50) อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 11 กิโลเมตร จำนวน 115 หลังคาเรือน

9. หมู่ที่ 9 บ้านเกษตรสามัคคี มีพื้นที่ประมาณ 1.2 ตารางกิโลเมตร (750 ไร่) อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร จำนวน 99 หลังคาเรือน

10. หมู่ที่ 10 บ้านรวมพลัง มีพื้นที่ประมาณ 1.1 ตารางกิโลเมตร (687.50 ไร่) อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 10 กิโลเมตร จำนวน 72 หลังคาเรือน

 

ครัวเรือน

   ตำบลคำขวางมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,817 ครัวเรือน โดยแยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน (หลังคา)

ปี  2561

ปี  2562

ปี  2563

ปี  2564

1

บ้านแฮ

246

254

263

276

2

บ้านแค

273

278

284

295

3

บ้านหนามแท่ง

133

136

141

148

4

บ้านโนนเค็ง

253

262

268

282

5

บ้านคำขวาง

363

373

378

396

6

บ้านแต้

321

337

339

361

7

บ้านเกษตรพัฒนา

270

282

291

316

8

บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ

226

238

244

272

9

บ้านเกษตรสามัคคี

258

273

282

302

10

บ้านรวมพลัง

146

151

156

169

รวม

10  หมู่บ้าน

2,489

2,584

2,646

2,817

 (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอวารินชำราบ)

 

ประชากร

 ตำบลคำขวางมีประชากรทั้งสิ้น  8,487  คน แยกเป็นชาย 4,286  คน  หญิง  4,201  คน  ประชากรแยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้ 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

 

จำนวนประชากร  ปี  2563

 

จำนวนประชากร  ปี  2564

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านแฮ

467

442

909

486

461

947

2

บ้านแค

552

533

1,085

554

555

1,109

3

บ้านหนามแท่ง

211

202

413

214

219

433

4

บ้านโนนเค็ง

484

419

903

507

443

950

5

บ้านคำขวาง

592

568

1,160

612

582

1,194

6

บ้านแต้

575

563

1,138

586

594

1,180

7

บ้านเกษตรพัฒนา

331

324

655

356

357

713

8

บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ

358

384

742

367

418

785

9

บ้านเกษตรสามัคคี

351

357

708

377

357

734

10

บ้านรวมพลัง

216

214

430

227

215

442

รวม

10  หมู่บ้าน

4,137

4,006

8,143

4,286

4,201

8,487

 

หน่วยธุรกิจ                                                                          

                             ร้านค้า                              64        แห่ง

                             โรงสีข้าว                            14        แห่ง

                             โกดังเก็บสินค้า                        2        แห่ง

                             ร้านซ่อมรถ                          3        แห่ง

                             รีสอร์ท                              3        แห่ง

                             ฟาร์มเลี้ยงไก่                        2        แห่ง

                             โรงงานผลิตอิฐบล็อก                1        แห่ง

                             ร้านกระจกอลูมิเนียม                 1        แห่ง

                             ร้านตัดผม                           4        แห่ง

                             ร้านอินเตอร์เน็ต                      2        แห่ง

                             โรงงานผลิตขนม                     2        แห่ง

                             โรงพิมพ์                             1        แห่ง

                             ร้านเหล็กดัด,  มุ้งลวด                1        แห่ง

                             โรงเรือนเพาะชำกล้ายางพารา          1        แห่ง

                             ร้านผลิตเสื้อผ้า  (ชุดกีฬา)            1        แห่ง

                             ร้านเบรค  คลัช  ซ่อมช่วงล่าง        1        แห่ง

                             โรงงานผลิตนม                      1        แห่ง

                             ห้องเช่า                              5        แห่ง

                             ร้านเสริมสวย                        2        แห่ง

                             ซัก  อบ  รีด                        1        แห่ง

                             อาคารพาณิชย์                      1        แห่ง

                             ซักผ้าหยอดเหรียญ                  2        แห่ง

                             เฟอร์นิเจอร์                          1        แห่ง

                             จำหน่ายปุ๋ย                          3        แห่ง

                             ร้านอาหาร                           5        แห่ง

                             โรงน้ำแข็ง                            1        แห่ง

                              โรงงานไอศกรีม                      1        แห่ง

การนับถือศาสนา

                    ประชาชนตำบลคำขวางส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จึงมีวัดและสำนักสงฆ์ในพระพุทธศาสนากระจายอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  10  แห่ง  ดังนี้

  1. วัดบ้านแฮ                                 ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  1  บ้านแฮ
  2. ที่พักสงฆ์หนองแฝก                       ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  1  บ้านแฮ
  3. วัดบ้านแค                                 ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  2  บ้านแค
  4. วัดอาศรมสันติวัน                          ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  2  บ้านแค
  5. ที่พักสงฆ์บ้านหนามแท่ง                    ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  3  บ้านหนามแท่ง
  6. วัดโนนเค็ง                                ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  4  บ้านโนนเค็ง
  7. วัดคำขวาง                                ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  5  บ้านคำขวาง
  8. วัดบ้านแต้                                 ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  6  บ้านแต้
  9. วัดป่าเกษตร                              ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  7  บ้านเกษตรพัฒนา
  10. วัดเกษตรพัฒนา  (รัตนนรสิงห์)            ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  9  บ้านเกษตรสามัคคี

 

    งานประเพณีสำคัญของตำบล

                   -  บุญพระเวสหรือบุญมหาชาติ  เดือน  มีนาคม

                   -  ประเพณีสงกรานต์  เดือน  เมษายน 

                   -  ประเพณีบุญบั้งไฟ  เดือน  พฤษภาคม

                   -  บุญเข้าพรรษา  เดือน  กรกฎาคม 

                   -  บุญข้าวประดับดิน  เดือน  สิงหาคม

                   -  บุญข้าวสาก  เดือน  กันยายน

                   -  บุญออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ เดือน  ตุลาคม 

                   -  บุญกฐิน  เดือน  พฤศจิกายน

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 

                    ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90% พูดภาษาอิสาน  

 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                    ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่    ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายกาบบัว  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้เข้าชม

685358
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
105
734
105
611594
24777
34765
685358

Your IP: 127.0.0.1
2024-06-16 02:57