ประวัติหมู่บ้าน เดิมชาวบ้านอพยพมาจากอำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียงเพื่อประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ในอดีตนั้นตำบลคำขวางมีพื้นกว้างขวางมาก รวมทั้งจำนวนประชากรมีมาก ต่อมาจึงได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบุ่งไหม และตำบลโพธิ์ใหญ่ สาเหตุที่ตั้งชื่อ “คำขวาง” เพราะมีหนองน้ำอยู่กลางหมู่บ้าน ชาวบ้านได้อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ หนองน้ำแห่งนี้ มีชื่อว่า “หนองน้ำคำ” และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะหนองน้ำที่ตั้งขวางหมู่บ้านว่า “บ้านคำขวาง” ซึ่งเป็นชื่อของตำบลคำขวาง มาจนถึงทุกวันนี้

          พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 กำหนดให้สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี ไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000.- บาท ให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา 40) และให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (มาตรา 43) และสภาตำบลคำขวาง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลำดับที่ 3549 สภาตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำขวาง จากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำขวางได้รับการประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลคำขวาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล คำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลคำขวาง

                    

ความหมายของตราสัญลักษณ์ : ประกอบด้วย รูป พระอาทิตย์ ภูเขา ดอกบัว และแม่น้ำ สื่อความหมาย ดังนี้

รูปพระอาทิตย์ หมายถึง ความสว่างสดใส ความเจริญรุ่งเรืองของตำบลคำขวาง

ภูเขา หมายถึง ภูมิประเทศน่าอยู่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร

ดอกบัว หมายถึง ความมีจิตใจอันดีงาม รู้รักสามัคคี

แม่น้ำ หมายถึง "หนองโสกใหญ่" ซึ่งเป็นหนองน้ำของตำบลคำขวาง เดิมชาวบ้านเรียกว่า "หนองน้ำคำ" เพื่อเป็นสิริมงคลแ่กตำบลจึงได้ตั้งชื่อตำบลตามลักษณะหนองน้ำที่ตั้งขวางตำบลว่า "ตำบลคำขวาง" ซึ่งเป็นชื่อของตำบลมาจนถึงทุกวันนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติผู้เข้าชม

453953
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
334
2230
3363
388633
12510
12124
453953

Your IP: 3.214.184.223
2023-09-26 09:30